Hoppa till innehållet
25.5.2023 | Nyheter

Scenarioarbetet för Fingrids och Gasgrid Finlands gemensamma projekt slutfört - Finland blir en stor producent av ren vätgas och vätgasprodukter i efterföljande led

I sitt gemensamma projekt utreder Fingrid och Gasgrid Finland vätgasekonomins möjligheter och analyserar dess effekter på det finländska energisystemet. Scenarierna i det gemensamma projektet har färdigställts, där vätgasproduktionen blir den största elanvändaren, medan vindkraften blir den främsta elproduktionsformen. I scenarierna undersöks alternativa utvecklingsvägar för vätgasproduktion och -förbrukning samt energiöverföringens roll som möjliggörare av utvecklingen.

Scenarioarbetet för Fingrids och Gasgrid Finlands gemensamma projekt slutfört - Finland blir en stor producent av ren vätgas och vätgasprodukter i efterföljande led

Tre olika scenarier för vätgasekonomin har skapats i samarbetsprojektet mellan den finska gasöverföringsnätsoperatören Gasgrid och Finlands överföringsnätsoperatör Fingrid som inleddes våren 2021. I scenarierna förväntas Finland utvecklas till en betydande producent av ren vätgas och/eller Power-to-X-produkter. Power-to-X innebär omvandling av el till nya produkter, t.ex. energiprodukter och kemikalier. Enligt scenarierna byggs i Finland ett vätgasöverföringsnät som möjliggör export av ren vätgas till norra Sverige och/eller Centraleuropa. I alla scenarier och i linje med den finska regeringens resolution kommer Finlands marknadsandel att öka till över 10 procent av den rena vätgas som produceras i EU år 2030. 

"För att uppnå Finlands vätgasmål krävs betydande investeringar i både el- och vätgasnät. En ledande position i den europeiska vätgasekonomin kräver effektivisering av tillståndsprocesserna för överföringsnäten och ett starkt politiskt och socialt stöd för projekten", säger Mikko Heikkilä, chef för Fingrids strategiska nätplanering. 

I alla scenarier blir vätgasproduktionen den största elanvändaren, medan vindkraft blir den främsta formen av elproduktion. Finlands billiga vindkraftsproduktion på land skapar goda förutsättningar för att producera ren vätgas. Finlands elförbrukning kommer att nästan fördubblas från dagens nivå på 2030-talet och kommer att fortsätta att öka, främst på grund av den el som behövs för ren vätgasproduktion. Användningen av ren vätgas har en betydande tillväxtpotential inom flera energiintensiva industrisektorer. Inom oljeraffinering, stålindustrin och den kemiska industrin kan utsläppen minskas avsevärt genom användning av ren vätgas. 

Behovet av energiöverföring kommer att öka betydligt när produktionen och förbrukningen av både el och vätgas fördelas över hela Finland. Den energi som vätgasindustrin behöver kan överföras antingen som el, vilket sker i dag, eller i framtiden delvis också som vätgas, vilket beskrivs i scenarierna. Detta förutsätter att man utvecklar infrastrukturen för överföring av el och vätgas för att tillgodose kundernas behov. Gasgrid och Fingrid ser gemensam planering som avgörande för utvecklingen av ett kostnadseffektivt energisystem. 

Infrastrukturen för överföring av vätgas bidrar till uppkomsten av en konkurrenskraftig vätgasmarknad. Vätgasnätet förväntas ansluta flera vätgasproducenter och konsumenter och möjliggöra öppen handel inom nätet. Omfattande konkurrens skulle ge operatörerna fördelar när det gäller effektivitet och riskhantering jämfört med en situation där varje vätgasanvändare producerar och lagrar den vätgas som han eller hon behöver lokalt vid sin förbrukningsplats. 

"Vätgasnätet kommer att koppla samman producenter och konsumenter inte bara i Finland utan i hela Europa. Gasgrid är starkt involverad i ett antal projekt för utveckling av vätgasinfrastruktur runt Östersjön.  Med projekten stärker Gasgrid också Finlands pionjärroll i energiframtiden och dess attraktivitet som kandidatland för industriella investeringar", säger Sara Kärki, Senior Vice President of Hydrogen Development på Gasgrid Finland. 

Scenariorapporten är en fortsättning på den tidigare publicerade delrapporten och scenariokonsultationen för det gemensamma projektet. Projektets slutrapport publiceras i samband med ett seminarium hösten 2023.

Läs mer