Hyppää sisältöön
24.2.2023 | Article

Uusiutuvan vedyn EU-säännöt hyväksytty

Komissio antoi 13. helmikuuta 2023 uudet säännöt, joissa määritellään edellytykset, joiden mukaisesti vetyä ja vedystä johdettuja polttoaineita tai muita energiankantajia voidaan pitää uusiutuvina. Hyväksytyllä delegoidulla säädöksellä täydennetään uusiutuvan energian direktiiviä ("RED II") vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten, ei-biologista alkuperää olevien polttoaineiden ("RFNBO") tuotannolle. Tässä artikkelissa käsitellään delegoituun säädökseen liittyviä keskeisiä näkökohtia, jotka vety- ja energiamarkkinoiden toimijoiden on hyvä huomioida. 

Meri-Katriina Pyhäranta
Meri-Katriina Pyhäranta
Counsel, Hannes Snellman Attorneys Ltd
Julia Ranta
Julia Ranta
Associate, Hannes Snellman Attorneys Ltd
Uusiutuvan vedyn EU-säännöt hyväksytty

EU:n lainsäätäjät ja talouden eri toimijat ovat käyneet RED II:n hyväksymisen jälkeen kiivasta keskustelua RFNBO:iden tuotannossa käytettävää sähköä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Toukokuussa 2022 julkaistuun komission luonnokseen verrattuna delegoidun säädöksen äskettäin hyväksytty versio sisältää tiettyjä myönnytyksiä esimerkiksi siirtymäkauden sääntöjen osalta. Lisäksi hyväksytty versio sisältää uuden vaihtoehdon, jonka mukaan sähköä voidaan pitää täysin uusiutuvana, mikäli tarjousalueen sähkön päästöintensiteetti on riittävän alhainen. Delegoidun säädöksen vaatimukset ovat kuitenkin edelleen paljon tiukemmat kuin parlamentin syyskuussa 2022 RED II:n tarkistamista koskevan äänestyksen yhteydessä hyväksytty kanta. Hyväksyttyihin sääntöihin sisältyy edelleen lisäisyyttä sekä ajallista ja maantieteellistä yhteyttä koskevat vaatimukset. 

Delegoitu säädös on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa. Lisäksi delegoidussa säädöksessä vahvistettuja sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, tuotetaanko RFNBO:t EU:n alueella vai sen ulkopuolella. Näin ollen myös niiden toimijoiden, jotka tuottavat RFNBO:ita esimerkiksi Yhdysvalloissa tai muualla kolmansissa maissa ja kuljettavat niitä EU:hun, on noudatettava delegoidussa säädöksessä asetettuja vaatimuksia, jotta ne voidaan laskea mukaan EU:n uusiutuvan energian tavoitteisiin.  

Delegoitu säädös sisältää eri vaatimuksia riippuen siitä, hankitaanko sähköä uusiutuvaa sähköä tuottavan laitoksen ja RFNBO-tuotantolaitoksen välisen suoran yhteyden kautta vai otetaanko sähkö verkosta. Näitä vaatimuksia käsitellään artikkelissa jäljempänä. Polttoaineen tuottajat voivat kuitenkin yhdistellä eri vaihtoehtoja sähkön laskemiseksi joustavasti edellyttäen, että kuhunkin syötettyyn sähköyksikköön sovelletaan vain yhtä vaihtoehtoa, eli jokainen RFNBO:n tuotannossa käytetty sähköyksikkö voidaan dokumentoida siten, että se vastaa yhtä vaihtoehdoista. 

Suora yhteys  

Vastaavasti kuin komission toukokuussa 2022 julkaistussa alkuperäisessä luonnoksessa, sähkö, joka on saatu suorasta liitännästä uusiutuvaa sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan laskea täysin uusiutuvaksi RFNBO-tuotannossa, edellyttäen että polttoaineen tuottaja esittää näyttöä kustakin seuraavista seikoista:  

(i)     uusiutuvaa sähköä tuottavat laitokset on liitetty RFNBO:ta tuottavaan laitokseen tai uusiutuvan sähkön tuotanto ja RFNBO:n tuotanto tapahtuvat samassa laitoksessa; 

(ii)     uusiutuvaa sähköä tuottava laitos on otettu käyttöön aikaisintaan 36 kuukautta ennen RFNBO:ta tuottavaa laitosta. Jos RFNBO:ta tuottavaan laitokseen lisätään myöhemmin lisää RFNBO:n tuotantokapasiteettia, tällaisen lisätyn kapasiteetin katsotaan olevan osa olemassa olevaa laitosta. Tämä edellyttää kuitenkin, että lisäkapasiteetti lisätään samassa paikassa kuin alkuperäinen laitos ja että lisäys tapahtuu viimeistään 36 kuukautta sen jälkeen, kun alkuperäinen laitos otettiin käyttöön); ja 

(iii)     laitosta ei ole liitetty verkkoon, tai jos se on liitetty verkkoon, kaikkia sähkövirtoja mittaava älykäs mittausjärjestelmä osoittaa, että sähköä ei ole otettu verkosta RFNBO:iden tuottamiseksi.  

Sähköverkosta otettu sähkö 

Seuraavat vaihtoehdot soveltuvat silloin, jos RFNBO:iden tuotantoon käytettävä sähkö otetaan verkosta. 

Uusiutuvien energialähteiden osuus on keskimäärin yli 90 prosenttia tarjousalueella 

Tarjousalueilla, joilla uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuus sähköverkossa on jo merkittävä eli yli 90 prosenttia, verkosta otettua sähköä voidaan pitää täysin uusiutuvana, jos RFNBO:n tuotannon täyteen kuormitukseen perustuvien tuntien määrä on rajoitettu uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuuteen tarjousalueella. Yksityiskohtaiset säännöt RFNBO:n tuotannon täysien kuormitustuntien laskemiseksi määritellään yksityiskohtaisesti delegoidussa säädöksessä. Tämän rajan ylittävää tuotantoa pidetään uusiutumattomana.  

Sähkön päästöjen intensiteetti on alle 18 gCO2eq/MJ tarjousalueella 

Toinen komission delegoidun säädöksen vaihtoehdoista on uusi, ja sitä sovelletaan silloin, kun edellä mainittua 90 prosentin kynnysarvoa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osalta ei saavuteta. Tässä vaihtoehdossa polttoaineen tuottajat voivat laskea verkosta otetun sähkön täysin uusiutuvaksi, jos RFNBO:ta tuottava laitos sijaitsee tarjousalueella, jossa sähkön päästöintensiteetti on alle 18 gCO2eq/MJ. Tämän vaihtoehdon logiikka perustuu siihen, että niillä tarjousalueilla, joissa päästöjen intensiteetti on alle tämän kynnysarvon lähinnä ydinenergian suuren osuuden vuoksi, ei ole tarpeen lisätä uusiutuvaa sähköä tuottavia laitoksia, jotta saavutettaisiin RED II:ssa asetettu 70 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyskynnys.  

Päästöintensiteetti määritetään komission 13. helmikuuta 2023 antamassa toisessa delegoidussa säädöksessä vahvistetun, verkkoon syötettävän sähkön keskimääräisen hiili-intensiteetin laskentamenetelmän mukaisesti viimeisimpien saatavilla olevien tietojen perusteella. 

Sen lisäksi, että RFNBO-tuottajien on täytettävä päästöintensiteetin kynnysarvo 18 gCO2ekv/MJ, niiden on oltava tehneet yhden tai useamman sähkönhankintasopimuksen vähintään siitä määrästä sähköä, joka ilmoitetaan täysin uusiutuvaksi, ja ilmoitetun sähkön on oltava tosiasiallisesti tuotettu sähkönhankintasopimuksen (tai sopimusten) piiriin kuuluvissa laitoksissa. Kuten edellä mainittiin, tässä vaihtoehdossa ei edellytetä sähkön lisäisyyttä, mutta sähkön tuotannon ja kulutuksen on kuitenkin oltava ajallisesti ja maantieteellisesti yhteydessä. 

Ajallista yhteyttä koskevaan vaatimukseen sisältyy 31. joulukuuta 2029 asti sovellettava siirtymäaika.  Siihen asti kriteeri täyttyy, jos RFNBO tuotetaan saman kalenterikuukauden aikana kuin sähkönhankintasopimuksen mukaisesti tuotettu uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö. Vaihtoehtoisesti sähkö voidaan hankkia uudesta varastointilaitteistosta, joka sijaitsee saman verkkoliityntäpisteen takana kuin joko elektrolyyseri tai uusiutuvaa sähköä tuottava laitos, ja joka on ladattu saman kalenterikuukauden aikana, jona sähkönhankintasopimuksen mukainen sähkö on tuotettu. Tammikuun 1 päivästä 2030 alkaen ajallista yhteyttä koskeva vaatimus lyhenee yhdestä kuukaudesta yhteen tuntiin. Lisäksi ajallista yhteyttä noudatetaan aina myös, jos RFNBOs tuotetaan yhden tunnin aikana, jolloin tarjousvyöhykkeen yhden päivän ennakkomarkkinakytkennästä johtuva sähkön clearing-hinta on enintään 20 euroa/MWh tai pienempi kuin 0,36 kertaa eurooppalaisen päästökauppajärjestelmän päästöoikeuden hinta. 

Maantieteellisen yhteyden osalta delegoidussa säädöksessä edellytetään, että sähkönhankintasopimuksen mukaisesti uusiutuvaa sähköä tuottavan laitoksen on sijaittava joko:  

(i)     samalla tarjousalueella kuin elektrolyyseri; 

(ii)     yhteenliitetyllä tarjousvyöhykkeellä, mukaan lukien toinen jäsenvaltio. Lisäksi tämä vaihtoehto edellyttää, että sähkön hinta kyseisellä yhteenliitetyllä tarjousvyöhykkeellä on kyseisenä ajanjaksona kyseisillä seuraavan päivän markkinoilla yhtä suuri tai korkeampi kuin sillä tarjousvyöhykkeellä, jolla RFNBO tuotetaan; tai  

(iii)     offshore-tarjousvyöhykkeellä, joka on yhteenliitetty sen tarjousvyöhykkeen kanssa, jossa elektrolyyseri sijaitsee. 

Taseselvitysjakson aikana kulutettu sähkö 

Kolmannen vaihtoehdon osalta delegoidussa säädöksessä säädetään, että verkosta otettua sähköä on myös asianmukaista pitää täysin uusiutuvana, jos RFNBO:iden tuotanto tukee uusiutuvan sähköntuotannon integroimista sähköjärjestelmään vähentämällä tarvetta sähkön uudelleenjakeluun eli vähentämällä uusiutuvan sähköntuotannon määrää. Näin ollen verkosta otettu sähkö voidaan myös laskea täysin uusiutuvaksi, jos RFNBO:n tuotantoon käytetty sähkö kulutetaan taseselvitysjakson aikana ja sähköntuotanto, joka muutoin olisi rajoitettu, käytetään RFNBO:n tuotantoon. Polttoaineen tuottajan on osoitettava kansalliselta siirtoverkonhaltijalta saatujen todisteiden perusteella, että uusiutuvia energialähteitä käyttäviä sähköntuotantolaitoksia käytettiin ajojärjestyksen uudelleen määrittämisessä alaspäin ja että RFNBO:n tuotantoon käytetty sähkö vähensi ajojärjestyksen uudelleen määrittämisen tarvetta vastaavalla määrällä. 

Lisäisyyttä sekä ajallista ja maantieteellistä yhteyttä koskevien vaatimusten noudattaminen 

Neljännen vaihtoehdon mukaan verkosta otettua sähköä voidaan pitää täysin uusiutuvana, jos polttoaineen tuottaja täyttää lisäisyyttä sekä ajallista ja maantieteellistä yhteyttä koskevat vaatimukset.  

Lisäisyysvaatimus täyttyy, jos polttoaineen tuottaja tuottaa omissa laitoksissaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön määrän, joka vastaa vähintään täysin uusiutuvaksi ilmoitettua sähkömäärää, tai jos se on tehnyt suoraan tai välittäjien kautta yhden tai useamman uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ostosopimuksen koskien yhtä tai useampaa uusiutuvaa energiaa tuottavaa laitosta, ja ilmoitettua sähköä tuotetaan tosiasiallisesti tällaisessa laitoksessa tai laitoksissa. Lisäksi seuraavien kriteerien on täytyttävä: 

(i)     uusiutuvaa sähköä tuottava laitos on otettu käyttöön aikaisintaan 36 kuukautta ennen RFNBO:ta tuottavaa laitosta; ja 

(ii)     uusiutuvaa sähköä tuottava laitos ei ole saanut tukea toiminta- tai investointituen muodossa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

The requirements to comply with temporal and geographical correlation are discussed above in connection with the option relating to the emission intensity of the electricity in the bidding zone. 

Ajallisen ja maantieteellisen yhteyden noudattamista koskevia vaatimuksia on käsitelty edellä tarjousalueen sähkön päästöintensiteettiä koskevan vaihtoehdon yhteydessä. 

Siirtymäkauden säännöt 

Koska uusiutuvaa sähköä tuottavien laitosten suunnitteluun ja rakentamiseen tarvitaan aikaa, delegoidussa säädöksessä säädetään, että lisäisyysvaatimusta, jota edellytetään neljännen vaihtoehdon yhteydessä, joka edellyttää lisäisyyttä sekä ajallista ja maantieteellistä yhteyttä koskevien vaatimusten noudattamista, aletaan soveltaa vasta 1. tammikuuta 2038 sellaisiin RFNBO:ta tuottaviin laitoksiin, jotka otetaan käyttöön ennen 1. tammikuuta 2028. Tätä siirtymäkauden poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta 1. tammikuuta 2028 jälkeen lisättyyn RFNBO-tuotantokapasiteettiin. 

Mitä seuraavaksi? 

Delegoitu säädös edellyttää seuraavaksi parlamentin ja neuvoston hyväksyntää. Molemmilla lainsäätäjillä on kaksi kuukautta aikaa joko hyväksyä komission ehdotus tai vastustaa sitä, mutta niillä ei ole valtuuksia muuttaa sitä. Tarkasteluaikaa voidaan pyynnöstä pidentää kahdella kuukaudella.  

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu englanniksi Hannes Snellmanin verkkosivuilla osoitteessa https://www.hannessnellman.com/news-views/blog/new-rules-adopted-for-renewable-hydrogen/ 

 

Hannes Snellman neuvoo asiakkaita säännöllisesti muun muassa teollisuushankkeiden lupamenettelyihin, rakentamiseen, toimintaan ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Hannes Snellmanin asiantuntijat seuraavat tiiviisti vetytalouden ja siihen liittyvän lainsäädännön kehitystä ja tarjoavat aiheesta oikeudellisia koulutuksia. Olethan yhteydessä, jos haluat keskustella asiaan liittyvistä kysymyksistä.